گالری

همه تصاویر
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمتیشگاه کودک
نمتیشگاه کودک
نمایشگاه کودک
نمایشگاه کودک
جلسه با مدیر کل بهزیستی
جلسه با مدیر کل بهزیستی
نشست تیم اجرایی آی مت
نشست تیم اجرایی آی مت
کاشت 27 سرو به مناسبت روز درختکاری
کاشت 27 سرو به مناسبت روز درختکاری
جلسه پایان ترم آی مت در نجف آباد
جلسه پایان ترم آی مت در نجف آباد
برگزاری مسابقه تنگرام
برگزاری مسابقه تنگرام
برگزاری مسابقه تنگرام
برگزاری مسابقه تنگرام
پرزنت اختصاصی  آی مت در شهرضا
پرزنت اختصاصی آی مت در شهرضا
پرزنت اختصاصی  آی مت در شهرضا
پرزنت اختصاصی آی مت در شهرضا
ديدار دکتر علی بابایی با پنج قلوهاي آی مت
ديدار دکتر علی بابایی با پنج قلوهاي آی مت
ديدار دکتر علی بابایی با پنج قلوهاي آی مت
ديدار دکتر علی بابایی با پنج قلوهاي آی مت
حمایت مالی موسسه از همایش فرزندپروری
حمایت مالی موسسه از همایش فرزندپروری
راه اندازی اولین پایگاه آی مت در کوهان
راه اندازی اولین پایگاه آی مت در کوهان
راه اندازی اولین پایگاه آی مت در کوهان
راه اندازی اولین پایگاه آی مت در کوهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
اولین جشن استانی آی مت اصفهان
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
برگزاری کلاس های آی مت در شهر زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
پرزنت روستای کوهان از توابع زیار
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
دومین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری آی مت ( I-Maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
فعالیت گروهی کودکان در کلاس آی مت شهر زیار واقع در شرق اصفهان
فعالیت گروهی کودکان در کلاس آی مت شهر زیار واقع در شرق اصفهان
فعالیت گروهی کودکان در کلاس آی مت شهر زیار واقع در شرق اصفهان
فعالیت گروهی کودکان در کلاس آی مت شهر زیار واقع در شرق اصفهان
تشکیل اولین دوره آی مت در روستای دهکرم شهر زیار واقع در شرق اصفهان
تشکیل اولین دوره آی مت در روستای دهکرم شهر زیار واقع در شرق اصفهان
جلسه پایان دوره پک سبز آی مت شهرضا در آذر97
جلسه پایان دوره پک سبز آی مت شهرضا در آذر97
اولین گروه کودکان فارغ التحصیل آی مت شهرضا (پایان دوره پک سبز)
اولین گروه کودکان فارغ التحصیل آی مت شهرضا (پایان دوره پک سبز)
اجرای برنامه آموزشی آی مت در جاده سلامت ناژوان استان اصفهان
اجرای برنامه آموزشی آی مت در جاده سلامت ناژوان استان اصفهان
اجرای برنامه آموزشی آی مت در جاده سلامت ناژوان استان اصفهان
اجرای برنامه آموزشی آی مت در جاده سلامت ناژوان استان اصفهان
اجرای برنامه آموزشی آی مت در جاده سلامت ناژوان استان اصفهان
اجرای برنامه آموزشی آی مت در جاده سلامت ناژوان استان اصفهان
روز جهانی معلم(مربیان آی مت استان اصفهان)
روز جهانی معلم(مربیان آی مت استان اصفهان)
اجرای برنامه آموزشی آی مت در شهر نجف آباد
اجرای برنامه آموزشی آی مت در شهر نجف آباد
معرفی طرح کشوری آی مت در شهر زیار واقع در شرق اصفهان
معرفی طرح کشوری آی مت در شهر زیار واقع در شرق اصفهان
اولین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری I-Maths(آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
اولین دوره فارغ التحصیلی کودکان طرح کشوری I-Maths(آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان 3-7 سال)در شهر اصفهان در دفتر مرکزی موسسه عطرک
مراسم یلدای I-Maths استان اصفهان در جاده سلامت ناژوان توسط تیم آموزشی و اجرایی موسسه عطرک
مراسم یلدای I-Maths استان اصفهان در جاده سلامت ناژوان توسط تیم آموزشی و اجرایی موسسه عطرک
مراسم یلدای I-Maths استان اصفهان در جاده سلامت ناژوان توسط تیم آموزشی و اجرایی موسسه عطرک
مراسم یلدای I-Maths استان اصفهان در جاده سلامت ناژوان توسط تیم آموزشی و اجرایی موسسه عطرک
مراسم یلدای I-Maths استان اصفهان در جاده سلامت ناژوان توسط تیم آموزشی و اجرایی موسسه عطرک
مراسم یلدای I-Maths استان اصفهان در جاده سلامت ناژوان توسط تیم آموزشی و اجرایی موسسه عطرک
.
.