جلسه با مدیر کل بهزیستی

جلسه با مدیر کل بهزیستی

دیدار مدیرعامل محترم موسسه عطرک جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری بامدیر کل محترم بهزیستی استان اصفهان جهت گسترش طرح آی مت( i-maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی به روش بازی و سرگرمی ویژه کودکان 3-7 سال) در استان