برنامه ترمی آی مت

برنامه ترمی آی مت

 

سال

ترم

ملزومات

آشنایی با اعداد

بخشی از محتوی ترم ها

مدت

(هر جلسه یک ساعت)

اول

(مقدماتی)

1A

Red Pakage

Book 1A,

اعداد 8 – 1

مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال و ........

20 جلسه

1B

Book 1B

اعداد 10 – 9

20 جلسه

2A

Book 2A

 

اعداد 14 – 11

هماهنگی دست و چشم، مفهوم نزولی و صعودی، مفهوم احتمالات به روش I-Maths ،اشکال هندسی و.....

20 جلسه

2B

Book 2B

اعداد 20 – 15

20 جلسه

دوم

(متوسط)

3A

Blue Pakage

Book 3A,

اعداد 30 – 21

مفهوم بزرگتر و کوچکتر، تصویر سازی، مفهوم وزن، توسعه تفکر واگرا به روش I-Maths و ......

20 جلسه

3B

Book 3B

اعداد 30 – 1

20 جلسه

4A

Book 4A

 

اعداد 50 – 1

مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths ، شناسایی تقارن، بازتاب آئینه ای، مفهوم هماهنگی، استنباط و .....

20 جلسه

4B

Book 4B

اعداد 50 – 1

20 جلسه

سوم

(پیشرفته)

5A

Green Pakage

Book 5A,

اعداد 90 – 1

مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths ، مفهوم فاصله و سطح، مفهوم تعادل، مفهوم جایگزینی و جانشینی و .....

20 جلسه

5B

Book 5B

اعداد 100 – 1

20 جلسه

6A

Book 6A

 

اعداد 100 – 1

مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths، مفهوم زمان، توانایی محاسبه، مفهوم جمع و تفریق، استدلال، مفهوم تجزیه و ترکیب و ....

20 جلسه

6B

Book 6B

اعداد 100 - 1

20 جلسه