تقویم آموزشی ای مت

تقویم آموزشی ای مت

 

عنوان

ترم بهار

ترم تابستان

ترم پاییز

ترم زمستان

ثبت نام ترم

1 اسفند تا 29 اسفند

1 خرداد تا 31 خرداد

1 شهریور تا 31 شهریور

1 آذر تا 30 آذر

شروع ترم

25 فروردین

10 تیر

10 مهر

10 دی

پایان ترم

31 خرداد

20 شهریور

20 آذر

20 اسفند